Adatkezelési Tájékoztató

Frissítettük az Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy azok minden szempontból megfeleljenek az új EU-s rendeletnek, amit GDPR néven is ismerhetsz.

 

Adatkezelési Tájékoztató

 

A HOME INTERMEDIATE Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a www.zugloingatlancentrum.hu weboldal használatával és a weboldalon folytatott tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Az Adatkezelő elérhetőségei: HOME INTERMEDIATE Kft., 1148 Budapest, Padlizsán utca ., telefonszám: +3620/579-1501, +3630/979-0406, e-mail: info@zugloingatlancentrum.hu

 

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111067/2016

 

Az Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

Az adatkezelés alapelvei

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

 

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

 

A weboldal használata során személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2016/679 EU Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pont).

Ön személyes adatainak kezeléséhez a honlapon található üzenetküldési lehetőség (http://www.zugloingatlancentrum.hu/kapcsolat/) használatával, az üzenet elküldésével járul hozzá (a „Mehet” gomb megnyomásával).

 

Amennyiben Ön az Adatkezelőt megbízási szerződés megkötése céljából keresi meg, akkor az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés előkészítése, megkötése érdekében kezeli a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján.

 

A kezelt adatok köre

 

Az Adatkezelőnek való üzenetküldés során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím. Amennyiben Ön üzenetében egyéb személyes adatokat is megad (pl. telefonszám, cím, ingatlan címe, eladási ár stb.), akkor az Adatkezelő ezen adatokat akkor kezeli, ha az adatkezelés céljának (lásd lejjebb) megvalósításához szükséges.

 

Az Adatkezelő a weboldalon keresztül való üzenetküldés esetén túl is gyűjthet a látogatók személyével kapcsolatba nem hozható információkat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ennek során az Adatkezelő rögzítheti a weboldalra látogatók által választott beállításokat, opciókat, a weboldalon való barangolásra vonatkozó szokásokat. Ezek az adatok statisztikai célt szolgálnak, és az Ön személyével nem összekapcsolhatóak.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Ön üzenetében megküldött megkeresésre válaszoljon, az esetlegesen feltett kérdésekre, érdeklődésre választ, tájékoztatást adjon, (beleértve a szerződéskötésre vagy ingatlanra vonatkozó eladási/vételi ajánlatok közlését), valamint, hogy megkeresése kapcsán Önnel kapcsolatot tartson.

 

Amennyiben Ön az Adatkezelőt megbízás megkötése céljából keresi meg a weboldalon keresztül, az Adatkezelő az Ön adatait a szerződéskötés céljából kezeli (tájékoztatás a szerződéskötésről, a szerződés előkészítése, megkötése).

 

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

 

A weboldal meglátogatása kapcsán a fentiek szerint rögzített egyéb adatok (operációs rendszer, böngésző típusa, barangolási szokások stb.) kezelésének célja a weboldal technikai működésének biztosítása, valamint a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése. Az adatokat tartalmazó naplóállományok elemzése során az Adatkezelő az adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Az adatok feldolgozása

 

Az Ön által a honlapon megadott adatokat külső szerverünkre is továbbítjuk, és ott tároljuk.  A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a Mediadigital Visual Agency Kft. (székhely: 1146 Thököly út 31-33., adószám: ‎23401639-2-42, telefon: +3670/516-6878, e-mail cím: operator@mediadigital.hu, hello@mediadigital.hu). Az adatfeldolgozó az általa tárolt adatokhoz nem jogosult hozzáférni, azok tartalmát nem ismerheti meg.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az üzenetküldés során a honlapon megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg Önnek a megfelelő tájékoztatást megadja, illetve amíg az Ön megkeresésének teljesítéséhez a kapcsolattartás céljából szükséges, de nem hosszabb ideig, mint az adatok rögzítéséről számított egy (1) évig. Ismételt megkeresés esetén a fenti időtartamot az újabb megkeresés időpontjától számítjuk.

 

Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek) köre

 

Az adatkezelés ideje alatt a honlapon keresztül megadott személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

A fentiek alapján a személyes adatainak megismerésére jogosult az Adatkezelő kereskedelmi ügynökeként eljáró Cleaneco Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 51., tel.: +3630 942 80 99, e-mail: andras@zugloingatlancentrum.hu) ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalója, aki munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

 

Az adatok biztonsága

 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít.  A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja önt az adatvédelmi incidensről.

 

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a HOME INTERMEDIATE Kft.-hez (1148 Budapest, Padlizsán utca , telefonszám: +3620/579-1501, +3630/979-0406, e-mail: info@zugloingatlancentrum.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

 

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.