Adatkezelési Tájékoztató

A HOME INTERMEDIATE Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a www.zugloingatlancentrum.hu weboldal használatával és a weboldalon folytatott tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatkezelő elérhetőségei: HOME INTERMEDIATE Kft Kft., 1148 Budapest, Padlizsán utca 28., telefonszám: +3620/579-1501, +3630/979-0406, e-mail: info@zugloingatlancentrum.hu.

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-111067/2016

Az Adatkezelő elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A weboldal használata során személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény, 5. § (1) a) pont).

Ön személyes adatainak kezeléséhez a honlapon található üzenetküldési lehetőség (http://www.zugloingatlancentrum.hu/kapcsolat/) használatával, az üzenet elküldésével járul hozzá (a „Mehet” gomb megnyomásával).

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelőnek való üzenetküldés során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím. Amennyiben Ön üzenetében egyéb személyes adatokat is megad (pl. telefonszám, cím stb.), akkor az Adatkezelő ezen adatokat akkor kezeli, ha az adatkezelés céljának (lásd lejjebb) megvalósításához szükséges.

Az Adatkezelő a weboldalon keresztül való üzenetküldés esetén túl is gyűjthet a látogatók személyével kapcsolatba nem hozható információkat arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ennek során az Adatkezelő rögzítheti a weboldalra látogató személyek által választott beállításokat, opciókat, a weboldalon való barangolásra vonatkozó szokásokat. Ezek az adatok azonban nem személyes adatok, és az Ön személyével nem összekapcsolhatóak.

A weboldalon megjelenített hirdetésekben kizárólag az ingatlanról készített fényképfelvételek, és az ingatlan tulajdonságai, műszaki adatai kerülnek feltüntetésre, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozható információkat, következtetéseket nem tartalmaznak.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Ön üzenetében megküldött megkeresésre válaszoljon, az esetlegesen feltett kérdésekre, érdeklődésre választ, tájékoztatást adjon, (beleértve a szerződéskötésre vagy ingatlanra vonatkozó eladási/vételi ajánlatok közlését), valamint, hogy megkeresése kapcsán Önnel kapcsolatot tartson.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja.

A weboldal meglátogatása kapcsán a fentiek szerint rögzített egyéb adatok (operációs rendszer, böngésző típusa, barangolási szokások stb.) kezelésének célja a weboldal technikai működésének biztosítása, valamint a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése. Az adatokat tartalmazó naplóállományok elemzése során az Adatkezelő az adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatok továbbítása

Az Ön által a honlapon megadott adatokat külső szerverünkre is továbbítjuk, és ott tároljuk. A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a Mediadigital Visual Agency Kft. (székhely: 1146 Thököly út 31-33., adószám: ‎23401639-2-42, telefon: +3670/516-6878, e-mail cím: operator@mediadigital.hu, hello@mediadigital.hu). Az adatfeldolgozó az általa tárolt adatokhoz nem jogosult hozzáférni, azok tartalmát nem ismerheti meg.

Az adatkezelés időtartama

Az üzenetküldés során a honlapon megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg Önnek a megfelelő tájékoztatást megadja, illetve amíg az Ön megkeresésének teljesítéséhez a kapcsolattartás céljából szükséges, de nem hosszabb ideig, mint az adatok rögzítéséről számított egy (1) évig. Ismételt megkeresés esetén a fenti időtartamot az újabb megkeresés időpontjától számítjuk.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt a honlapon keresztül megadott személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

Az adatok biztonsága

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Ön a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását, törlését vagy zárolását.

Az adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatot törölni kell, ha

– kezelése jogellenes;

– az érintett kéri;

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Kérelmét benyújthatja a HOME INTERMEDIATE Kft Kft.-hez (1148 Budapest, Padlizsán utca 28. 3. em. 15., telefonszám: +3620/579-1501, +3630/979-0406, e-mail: info@zugloingatlancentrum.hu). Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.